Điều khoản Sử dụng

Điều khoản Sử dụngCÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRANG WEB UNIVADIS


Được cập nhật gần nhất ngày 15 tháng 12 năm 2014.

XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ VÀ XEM XÉT CẨN THẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY.

Bằng việc sử dụng trang thông tin điện tử này, quý vị nhất trí với các Điều Khoản Sử Dụng này và chấp thuận việc cho phép chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng, lưu giữ, chuyển, tiết lộ và chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị theo quy định của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân của chúng tôi. Nếu quý vị không nhất trí hoặc không muốn chấp thuận Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân của chúng tôi, xin vui lòng thoát khỏi trang web này và bỏ qua các thông tin nêu tại các Điều Khoản Sử Dụng này.

Trang thông tin điện tử này thuộc quyền sở hữu và điều hành của Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd ("MSD"). MSD là một công ty con của Merck & Co., Inc, ("Merck") có trụ sở tại Whitehouse St, New Jersey, Hoa Kỳ. Trang thông tin điện tử này dự định dành cho các cán bộ y tế được cấp phép hành nghề hợp lệ trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. MSD không đưa ra bất kỳ khẳng định nào về việc các tài liệu đăng tải trên trang thông tin này phù hợp cho việc sử dụng của những người dùng khác hoặc cho việc sử dụng bên ngoài phạm vi lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và quý vị có trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ của quý vị. Việc sử dụng trang thông tin điện tử này và các nội dung của trang thông tin điện tử này được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

 1. Chấp Thuận. Bằng việc sử dụng trang thông tin điện tử này, quý vị nhất trí chịu sự điều chỉnh/bị ràng buộc và tuân thủ các Điều Khoản Sử Dụng này và Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân áp dụng cho trang thông tin điện tử này và cho phép chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng, lưu giữ, chuyển, tiết lộ và chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị theo quy định của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân của chúng tôi. MSD có quyền thay đổi các điều khoản này tại từng thời điểm khi MSD cho là phù hợp. MSD sẽ đăng tải các điều khoản sửa đổi trên trang thông tin điện tử này. Quý vị nên định kỳ kiểm tra các điều khoản này do các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải. Quý vị có thể xem phiên bản hiện hành của các Điều Khoản Sử Dụng này và Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân của chúng tôi tại bất kỳ thời điểm nào thông qua các đường dẫn/link trên trang thông tin điện tử này.
 2. Phạm Vi Áp Dụng. Các Điều Khoản Sử Dụng này chỉ áp dụng cho việc quý vị sử dụng trang thông tin này. MSD và các công ty liên kết của MSD vận hành các trang thông tin điện tử khác mà các trang đó được điều chỉnh theo các điều kiện riêng được quy định cụ thể tại các trang đó.
 3. Nội Dung. Mọi thông tin nêu tại trang này dự định chỉ dành riêng cho các cán bộ y tế được cấp phép hành nghề hợp lệ tại Việt Nam. MSD không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào về tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của trang thông tin điện tử này. Quý vị nhất trí rằng trong phạm vi được pháp luật cho phép, quý vị phải tự chịu rủi ro/trách nhiệm khi truy cập và sử dụng trang web này và các nội dung của trang web. Xin lưu ý rằng những thông tin đăng tải tại trang thông tin điện tử này không dự định là toàn diện hoặc được dùng để thay thế cho đánh giá y tế của chính quý vị. Chúng tôi khuyên quý vị nên tham khảo thêm các nguồn kiến thức chuyên môn cũng như các nguồn thông tin tham khảo khác trước khi đưa ra bất kỳ đánh giá hoặc quyết định điều trị nào.
 4. Sử Dụng. Quý vị có thể in một bản và có thể tải xuống các trích đoạn của (các) trang của trang thông tin điện tử này để phục vụ cho mục đích tham khảo của cá nhân. Quý vị không được sửa đổi các bản cứng hoặc bản số của bất kỳ tài liệu đã được quý vị in hoặc tải xuống dưới bất kỳ hình thức nào và quý vị không được sử dụng các minh họa, ảnh, chuỗi hình ảnh hoặc âm thanh hoặc các đồ thị tách riêng với nội dung kèm theo. Tư cách tác giả của chúng tôi (và những người đóng góp xác định) đối với các tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử này phải luôn được ghi nhận/tôn trọng. Quý vị không được sử dụng bất kỳ phần nào của các tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử này cho các mục đích thương mại. Nếu việc quý vị in, sao chụp hoặc tải xuống bất kỳ nội dung nào của trang thông tin điện tử này vi phạm quy định của các Điều Khoản Sử Dụng này, quý vị sẽ ngay lập tức mất quyền sử dụng trang thông tin này và quý vị phải, theo lựa chọn của chúng tôi, trả lại hoặc tiêu hủy các bản sao tài liệu mà quý vị đã tạo ra.
  Nếu quý vị liên kết đến trang thông tin điện tử này, quý vị phải bảo đảm rằng quý vị thực hiện việc đó theo phương thức hợp lý, hợp pháp và tuân thủ các quy định và hướng dẫn hiện hành và không làm tổn hại hoặc lợi dụng uy tín của MSD. Quý vị không được sử dụng logo của MSD hoặc các biểu tượng hoặc nhãn hiệu, tên thương mại, tên miền hoặc tên sản phẩm mang tính độc quyền khác của MSD để liên kết đến trang này nếu không được MSD chấp thuận trước rõ ràng bằng văn bản. Quý vị không được thiết lập liên kết theo phương thức ám chỉ bất kỳ hình thức liên kết, chấp thuận hoặc xác nhận nào của MSD khi các hình thức đó không tồn tại. Trang thông tin điện tử này không được thiết lập trên nền các trang thông tin điện tử khác. Các liên kết đến trang thông tin điện tử này phải được xóa bỏ ngay lập từ nếu MSD có yêu cầu.
  Quý vị không được tạo điều kiện hoặc cho phép người dùng không đăng ký xem trang thông tin điện tử này.
 5. Truy Cập Dịch Vụ. Quyền truy cập vào trang thông tin điện tử này mang tính tạm thời và chúng tôi có quyền thu hồi hoặc sửa đổi dịch vụ được cung cấp trên trang thông tin điện tử này mà không cần phải thông báo. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm trong trường hợp trang thông tin điện tử này không thể truy cập được tại bất kỳ thời điểm nào hoặc trong bất kỳ giai đoạn nào vì bất kỳ lý do gì.
 6. Khẳng Định. Là một người dùng của trang thông tin điện tử này, quý vị phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin được quý vị cung cấp cho MSD. Nếu quý vị trả lời bằng các thông tin, bao gồm ý kiến phản hồi hoặc dữ liệu như các câu hỏi, ý kiến bình luận, đề xuất hoặc thông tin tương tự liên quan đến nội dung của trang thông tin điện tử này, thông tin đó sẽ được xem là không mang tính bảo mật và MSD sẽ không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thông tin đó và sẽ được tự do sử dụng các ý kiến, ý tưởng, bí quyết hoặc kỹ thuật bao gồm trong các thông tin đó cho bất kỳ mục đích gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm có sử dụng các thông tin đó.
 7. Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân. Đề nghị tham khảo Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân áp dụng cho trang thông tin điện tử này để biết thêm thông tin về cách thức MSD xử lý các thông tin cá nhân.
 8. Các Liên Kết Đến Các Trang Thông Tin Điện Tử Khác. Trang thông tin điện tử này có thể bao gồm các đường dẫn liên kết đến các trang thông tin điện tử khác trên mạng Internet của MSD và của bên thứ ba. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, MSD không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung của các trang thông tin điện tử trên mạng Internet không thuộc MSD được kết nối đến thông qua các liên kết này. Các trang thông tin điện tử trên mạng Internet này được điều chỉnh bởi các điều khoản sử dụng riêng.
 9. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ. Mọi tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử này đều thuộc bản quyền của MSD hoặc MSD đã được cấp phép sử dụng, trừ trường hợp có quy định khác rõ ràng. Việc sao chép toàn bộ hoặc một phần nội dung của các tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào đều bị cấm ngoại trừ theo quy định tại đoạn 4 trên.
 10. Không bảo đảm. Tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử này được cung cấp mà không kèm theo bất kỳ khẳng định, điều kiện hoặc bảo đảm nào về tính chính xác của các tài liệu này. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, MSD, các công ty/thành viên khác thuộc tập đoàn MSD và các bên thứ ba có liên quan của chúng tôi tại đây nêu rõ loại trừ mọi điều kiện, bảo lãnh, bảo đảm và các điều khoản khác có thể được hàm ý theo luật thành văn, luật chung/án lệ hoặc luật theo nguyên tắc công bằng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm chấp nhận chất lượng, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, việc sử dụng với sự cẩn trọng và kỹ năng thích hợp và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, rủi ro sử dụng trang thông tin điện tử này thuộc về người dùng và MSD không chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ nào đối với các loại vi rút máy tính, phần mềm có hại, dữ liệu có hại hoặc các vấn đề khác gây hại về mặt công nghệ cho người dùng sau khi sử dụng trang thông tin điện tử này.
 11. Trách nhiệm. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, MSD tại đây loại trừ mọi trách nhiệm đối với các khiếu nại, tổn thất, yêu cầu hoặc thiệt hại thuộc bất kỳ loại nào (cho dù các khiếu nại, tổn thất, yêu cầu hoặc thiệt hại đó có thể lường trước được, biết được hay không và cho dù có hay không do lỗi cẩu thả) phát sinh từ hoặc liên quan tới việc truy cập, sử dụng hoặc không thể sử dụng trang thông tin điện tử này hoặc các thông tin, nội dung hoặc tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử này. Mặc dù MSD cố gắng để bảo đảm rằng nội dung được cung cấp trên trang thông tin điện tử này là chính xác tại thời điểm công bố, MSD không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào trong phạm vi được pháp luật cho phép liên quan đến các sai sót, bỏ sót hoặc nội dung không chính xác được đăng tải trên trang thông tin điện tử này. Không có quy định nào tại các điều khoản sử dụng này loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của MSD đối với các trường hợp tử vong hoặc thương tật về người có nguyên nhân do sự cẩu thả của MSD (hoặc của các nhân viên, đại diện hoặc thành viên hội đồng quản trị/ban giám đốc của MSD) hoặc trách nhiệm của MSD đối với các tuyên bố sai lệch mang tính gian lận hoặc các trách nhiệm khác mà không được pháp luận hạn chế hoặc loại trừ.
 12. Hậu Quả. Tại bất kỳ thời điểm nào, MSD có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng trang thông tin điện tử này của quý vị vì bất kỳ lý do gì mà không cần phải thông báo. Nếu vi phạm của quý vị gây thiệt hại cho người khác, quý vị nhất trí bồi thường và tránh cho MSD khỏi mọi thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí.