Điều khoản Sử dụng

Điều khoản Sử dụng


Điều khoản sử dụng

Univadis là một thành viên của Mạng Medscape và do Aptus Health International, Inc. vận hành. Các Điều khoản sử dụng này ("Điều khoản") áp dụng khi quý vị sử dụng các trang web, ứng dụng di động và các tài nguyên khác do WebMD LLC và các chi nhánh cung cấp, bao gồm Aptus Health International, Inc. (gọi chung là "WebMD", "chúng tôi", và "của chúng tôi") được các chuyên gia chăm sóc sức khỏe sử dụng, chúng tôi gọi là "Mạng Medscape", bao gồm các thông tin cá nhân và dịch vụ đáp ứng nhu cầu và lợi ích của người dùng Mạng Medscape như tin tức y tế, nội dung tham khảo, dụng cụ lâm sàng, ứng dụng, chương trình tài trợ, quảng cáo, liên lạc qua email, giáo dục y tế thường xuyên, cơ hội nghiên cứu thị trường và diễn đàn thảo luận (gọi chung là "Dịch vụ"). Quý vị có thể xem phiên bản mới nhất của các Điều khoản này bằng cách nhấp vào liên kết Điều khoản sử dụng tại cuối mỗi trang thuộc tài sản của Mạng Medscape. Lưu ý rằng những Điều khoản này không áp dụng cho các tài sản và dịch vụ của chúng tôi hiển thị liên kết tới những điều khoản sử dụng khác nhau. Trường hợp chúng tôi mở rộng Mạng Medscape thông qua việc mua lại công ty khác và/hoặc tài sản của công ty đó, công ty có thể vận hành tài sản theo điều khoản sử dụng riêng có thể truy cập thông qua liên kết đối với các tài sản đó cho tới khi chúng tôi hợp nhất với hoạt động của họ, thời điểm liên kết tới các Điều khoản đó được hiển thị trên tài sản. Sử dụng Dịch vụ nghĩa là quý vị đồng ý với các Điều khoản này, dù quý vị có đăng ký là thành viên của Mạng Medscape hay không. Các Điều khoản này điều chỉnh việc quý vị sử dụng Dịch vụ và tạo ra thỏa thuận pháp lý ràng buộc mà chúng tôi có thể thực thi trong trường hợp quý vị vi phạm. Nếu không đồng ý với tất cả các Điều khoản sử dụng này, quý vị không nên sử dụng Dịch vụ!

Đăng ký Tài khoản

Quý vị phải đăng ký một tài khoản với Mạng Medscape để truy cập tất cả Dịch vụ. Việc đăng ký yêu cầu quý vị cung cấp họ tên, địa chỉ email, nghề nghiệp, chuyên môn và các thông tin khác quy định trong mẫu đăng ký ("Thông tin đăng ký"), và lựa chọn tên người dùng và mật khẩu liên kết với tài khoản. Quý vị xác nhận rằng Thông tin đăng ký là đúng, chính xác, đang sử dụng và đầy đủ, và quý vị phải cập nhật kịp thời Thông tin đăng ký khi cần thiết để đảm bảo thông tin đó đúng, chính xác, đang sử dụng và đầy đủ. Chúng tôi có thể nỗ lực xác minh tính chính xác của Thông tin đăng ký mà quý vị đã cung cấp và cập nhật khi cần. Quý vị phải chịu trách nhiệm duy trì bảo mật và an toàn đối với tên người dùng và mật khẩu tài khoản Medscape của mình và không cho phép người khác sử dụng tên người dùng và mật khẩu để truy cập Dịch vụ. Quý vị có trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến tài khoản của mình. Nếu quý vị tin rằng sự an toàn thông tin tài khoản của quý vị đã bị xâm phạm, quý vị cần thay đổi ngay tên người dùng và mật khẩu qua tính năng cài đặt tài khoản hoặc thông báo cho chúng tôi để nhận hỗ trợ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi truy cập hoặc sử dụng thông tin tài khoản trái phép.

Sử dụng Dịch vụ

TDịch vụ dành cho các bác sĩ và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác. Khi sử dụng Dịch vụ, quý vị tuyên bố và đảm bảo rằng quý vị có quyền, thẩm quyền và năng lực đồng ý và tuân theo các Điều khoản này và quý vị không bị cấm sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ.

Thông tin và công cụ có sẵn ở mỗi Dịch vụ chỉ được cấp cho mục đích đào tạo và tham khảo. Chúng tôi hi vọng quý vị sẽ thấy Dịch vụ hữu ích như một chuyên gia chăm sóc sức khỏe, dịch vụ không hoạt động như dịch vụ hoặc nền tảng chẩn đoán, đảm bảo chắc chắn trong chẩn đoán, đề xuất sản phẩm hoặc liệu pháp cụ thể hoặc thay thế phán đoán lâm sàng của chuyên gia chăm sóc sức khỏe có trình độ. Quý vị đồng ý sẽ không sử dụng Dịch vụ nhằm tạo ra các mối quan hệ bác sĩ/bệnh nhân, v.v. để chẩn đoán hoặc điều trị cho người dùng. Quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm đánh giá thông tin có được từ Dịch vụ và việc sử dụng hoặc lạm dụng các thông tin đó liên quan đến các quyết định điều trị của quý vị hoặc trường hợp khác. Quý vị đồng ý chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp và tiêu chuẩn thực hành chuyên nghiệp và thực hành y khoa hoặc ngành y tế có liên quan khác.

Bất kể các quy định được nêu ở đây, quý vị có thể thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm nhất định liên quan đến quyền hạn trong thực hành nghề y hoặc ngành y tế khác. Chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm tuân thủ pháp lý của Dịch vụ hoặc Nội dung Medscape và quý vị phải chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp của khu vực pháp lý đối với việc sử dụng và lạm dụng Dịch vụ và Nội dung Medscape. Chúng tôi có toàn quyền quyết định giới hạn tính khả dụng và khả năng truy cập Mạng Medscape, Dịch vụ và Nội dung Medscape đối với bất kỳ cá nhân, khu vực địa lý hoặc khu vực pháp lý nào mà chúng tôi muốn.

Nếu quý vị là người sử dụng lựa chọn truy cập thông tin chuyên môn có sẵn thông qua Dịch vụ, quý vị không nên phụ thuộc vào thông tin đó như lời khuyên y tế chuyên môn hoặc sử dụng Dịch vụ như sự thay thế đối với mọi mối quan hệ với bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe có trình độ khác. Đối với các vấn đề y tế, bao gồm các quyết định về thuốc và phương pháp điều trị khác, người dùng cần phải tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc, trong các trường hợp nghiêm trọng, cần hỗ trợ ngay từ nhân viên y tế.

Căn cứ theo mức độ tuân thủ với các Điều khoản này, quý vị được cấp giấy phép hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và không thể cấp phép bổ sung để sử dụng Dịch vụ và xem thông tin và các tài liệu có sẵn ở Dịch vụ, bao gồm Nội dung Người dùng, như quy định dưới đây, ("Nội dung Medscape") chỉ nhằm mục đích cá nhân hoặc chuyên môn. Quý vị không được sử dụng, sao chép, điều chỉnh, sửa đổi, lập các tài liệu phái sinh dựa trên bản gốc, phân bổ, cấp phép, bán, chuyển nhượng, trưng bày công khai, thực hiện công khai, truyền dẫn, truyền phát, quảng bá hoặc khai thác Dịch vụ, Nội dung Medscape hoặc tài sản của Mạng Medscape, trừ khi được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản này. Tất cả các quyền không được cấp phép rõ ràng tại đây do chúng tôi và bên cấp phép tương ứng, nếu có, bảo lưu.

Mạng Medscape có thể chứa liên kết tới trang web hoặc tài nguyên bên thứ ba không phải là bộ phận của Mạng Medscape. Quý vị đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với những trang web hoặc tài nguyên này bao gồm nhưng không giới hạn tính khả dụng hoặc nội dung và thông tin được cung cấp. Việc đưa các tài nguyên của bên thứ ba, bao gồm liên kết đến các trang web của bên thứ ba, vào Mạng Medscape không cho biết chúng tôi phê duyệt các tài nguyên này.

Quý vị đồng ý sẽ không tham gia vào mọi hoạt động sau liên quan tới việc sử dụng Dịch vụ:

 1. Làm giả tiêu đề hoặc thao túng mã định danh nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào được truyền qua Dịch vụ;
 2. Sử dụng, trưng bày, phản ánh hoặc điều chỉnh Trang web Medscape hoặc Ứng dụng Medscape hoặc bất kỳ thành phần nào, hoặc nhãn hiệu thương mại, logo hoặc thông tin độc quyền khác của WebMD hoặc Medscape khi không có sự đồng ý bằng văn bản của WebMD hoặc Medscape, nếu có;
 3. Xóa bỏ mọi bản quyền, nhãn hiệu thương mại hoặc các thông báo về quyền sở hữu độc quyền khác có trong Mạng Medscape, bao gồm các thông báo của WebMD hoặc Medscape hoặc bất kỳ bên cấp phép tương ứng nào;
 4. Vi phạm hoặc sử dụng các thương hiệu, logo, nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu độc quyền khác của chúng tôi trong tên doanh nghiệp, email, URL hoặc bối cảnh khác trừ khi được WebMD hoặc Medscape chấp thuận rõ ràng bằng văn bản, nếu có;
 5. Cố tình phá hỏng mọi giải pháp công nghệ bảo vệ liên quan đến Dịch vụ;
 6. Cố tình truy cập hoặc tìm kiếm mọi tài sản của Mạng Medscape hoặc bất kỳ nội dung nào thông qua sử dụng mọi phương tiện, phần mềm, công cụ, đại lý, thiết bị hoặc kỹ thuật (bao gồm tập lệnh, bot, trình thu thập thông tin website, trình thu thập thông tin, trình thu thập web, công cụ khai thác dữ liệu hoặc tương tự) ngoài việc thông qua phần mềm có sẵn ở trình duyệt web;
 7. Đăng, tải lên, truyền hoặc phân phối ký tự dạng chuỗi, mô hình kim tự tháp, quảng cáo hoặc thư rác;
 8. Mạo danh hoặc xuyên tạc mối quan hệ của quý vị với cá nhân hoặc tổ chức khác;
 9. Thu thập hoặc tập hợp thông tin về tổ chức khác bao gồm địa chỉ email;
 10. Can thiệp hoặc làm gián đoạn bất kỳ Dịch vụ nào hoặc máy tính được kết nối hoặc hệ thống chuyển giao công nghệ;
 11. Can thiệp hoặc cố tình can thiệp, bằng cách truy cập thông tin người dùng, máy chủ hoặc mạng, bao gồm nhưng không giới hạn gửi vi-rút, quá tải, tràn, gửi thư rác hoặc gửi bom thư đến trang Web Medscape hoặc Ứng dụng Medscape;
 12. Không tôn trọng quyền riêng tư của người dùng khác. Điều này bao gồm tiết lộ mật khẩu, số điện thoại, địa chỉ, ID tin nhắn hoặc địa chỉ hoặc bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào khác; hoặc
 13. Sử dụng mọi tài sản của Mạng Medscape, Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung Medscape nào theo bất kỳ cách nào mà các Điều khoản này không cho phép.

Chúng tôi có thể (nhưng không có nghĩa vụ) thực hiện bất kỳ hoặc tất cả những nội dung sau mà không cần thông báo:

 1. Ghi chép hoặc sàng lọc trước các bản trình Nội dung Người dùng gửi tới các vùng công cộng trong phạm vi Mạng Medscape;
 2. Khảo sát việc sử dụng Dịch vụ của quý vị khi chúng tôi thấy phù hợp để tuân thủ luật pháp, quy định, yêu cầu của chính phủ hoặc quy trình pháp lý hiện hành;
 3. Xóa bỏ Nội dung Người dùng mà chúng tôi cho rằng không tuân thủ các Điều khoản sử dụng này;
 4. Chấm dứt quyền truy cập vào Mạng Medscape của quý vị theo quyết định của chúng tôi khi quý vị đã vi phạm các Điều khoản sử dụng này; và
 5. Chỉnh sửa Nội dung Medscape.

Thông tin cung cấp thông qua Dịch vụ

Một số Dịch vụ cho phép người dùng gửi nội dung có thể bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, ảnh, hình ảnh, số liệu, biểu đồ, đồ họa, báo cáo, dữ liệu và âm thanh ("Nội dung Người dùng"). Nội dung Người dùng không bao gồm Thông tin đăng ký. Khi gửi Nội dung Người dùng qua Dịch vụ, quý vị sẽ tự động cấp cho chúng tôi giấy phép vĩnh viễn, không độc quyền, có giá trị trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, thanh toán đầy đủ, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép bổ sung (thông qua nhiều tầng) để phân phối, truyền dẫn, sao chép, lưu trữ, trưng bày và thực hiện công khai, trích dẫn, lập chỉ mục, gắn thẻ, sửa đổi, điều chỉnh, bán, lập các tài liệu phái sinh dựa trên bản gốc, và theo cách khác sử dụng và khai thác Nội dung Người dùng đó theo bất kỳ phương tiện, hình thức hoặc định dạng nào được biết đến hoặc được phát triển sau đây, cả trong và ngoài phạm vi Mạng Medscape cho bất kỳ mục đích nào phù hợp với Chính sách bảo mật của Medscape. Quý vị đồng ý sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả Nội dung Người dùng gửi qua Dịch vụ. Quý vị tuyên bố và bảo đảm là chủ sở hữu tuyệt đối và duy nhất của tất cả các Nội dung Người dùng hoặc có tất cả các quyền, giấy phép, sự đồng ý và phát hành cần thiết để cấp cho chúng tôi các quyền liên quan đến Nội dung Người dùng đó như được quy định trong các Điều khoản này.

Quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng Nội dung Người dùng mà quý vị cung cấp qua Dịch vụ tuân thủ luật pháp hiện hành bao gồm nhưng không giới hạn, các luật liên quan đến quyền riêng tư và các thực hành lâm sàng và đạo đức tốt nhất. Trước khi gửi bất kỳ Nội dung Người dùng nào cho Dịch vụ, quý vị phải xóa bỏ mọi thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin có thể cho phép nhận dạng cá nhân một cách hợp lý, ví dụ: tên, địa chỉ email, số an sinh xã hội, số bảo hiểm hoặc số nhận dạng duy nhất khác, định danh sinh trắc học, hình ảnh khuôn mặt, hình ảnh dấu hiệu nhận dạng như hình xăm hoặc vết sẹo. Quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi khiếu nại phát sinh từ việc không xác định lại Nội dung Người dùng mà quý vị gửi qua Dịch vụ.

Quý vị đồng ý sẽ không sử dụng Dịch vụ để cung cấp Nội dung Người dùng mà:

 1. quý vị không có quyền cung cấp theo các hợp đồng hoặc thỏa thuận ủy thác hoặc theo luật;
 2. xâm phạm, chiếm dụng hoặc vi phạm bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu thương mại, bí mật thương mại, quyền đạo đức hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc quyền công khai hoặc quyền bảo mật của bên thứ ba;
 3. dẫn đến vi phạm các luật hoặc quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn Đạo luật về Trách nhiệm giải trình và Cung cấp thông tin Bảo hiểm y tế (HIPAA) hoặc các luật bảo mật hiện hành khác;
 4. bất hợp pháp, có hại, tục tĩu, phỉ báng, đe dọa, quấy rối, lạm dụng, vu khống, xúc phạm hoặc gây rối bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác;
 5. cổ súy phân biệt đối xử, cố chấp, phân biệt chủng tộc, thù hận, quấy rối hoặc làm hại bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào;
 6. cổ súy hoạt động bất hợp pháp;
 7. gian lận, sai trái, lừa gạt hoặc lừa đảo;
 8. quảng cáo hoặc chào mời kinh doanh; hoặc
 9. chứa vi-rút hoặc mã máy tính độc hại khác được thiết kế nhằm gây gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế sử dụng bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính nào.

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của Univadis cung cấp thông tin về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của chúng tôi về người dùng Dịch vụ. Bằng cách truy cập và sử dụng Dịch vụ, quý vị đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật, thừa nhận và đồng ý rằng mẫu Chính sách bảo mật là một phần không thể tách rời của các Điều khoản này.

Giải quyết với bên thứ ba

Thư tín hoặc giao dịch thương mại của quý vị liên quan tới các chương trình khuyến mãi của nhà quảng cáo hoặc bên thứ ba khác được tìm thấy trên hoặc qua Dịch vụ, bao gồm các yêu cầu đặt hàng và giao hàng hóa hoặc dịch vụ và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo hành hoặc tuyên bố nào khác liên quan đến các giao dịch đó, là duy nhất giữa quý vị và bên thứ ba đó. Quý vị đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do kết quả của bất kỳ thỏa thuận nào hoặc do giới thiệu các bên thứ ba đó qua Dịch vụ.

Luật điều chỉnh Thỏa thuận này

Chúng tôi kiểm soát các thành phần Dịch vụ được cung cấp thông qua các trang web tương ứng từ các văn phòng ở bang New York, Hoa Kỳ. Bằng cách truy cập Dịch vụ, quý vị đồng ý rằng các đạo luật và luật pháp tại bang New York, bất kể lựa chọn nguyên tắc luật pháp nào, sẽ áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan đến sử dụng Dịch vụ.

Chấm dứt và Điều chỉnh

Quý vị đồng ý rằng trong một số trường hợp nhất định và không cần thông báo trước, chúng tôi có thể ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) hoặc xóa tài khoản và xóa mọi Nội dung Người dùng mà quý vị đã cung cấp qua Dịch vụ, có hoặc không có thông báo, vì bất kỳ lý do nào sau đây (không nhằm mục đích độc quyền): (a) vi phạm hoặc xâm phạm các Điều khoản này hoặc các thỏa thuận hoặc hướng dẫn hợp nhất khác, (b) yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan nhà nước khác, (c) yêu cầu của quý vị, (d) ngừng hoặc sửa đổi tài liệu đối với Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó), (e) các vấn đề hoặc sự cố kỹ thuật hoặc bảo mật, (f) thời gian không hoạt động kéo dài và/hoặc (g) sự tham gia của quý vị vào các hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp. Quý vị đồng ý rằng mọi chấm dứt có lý do sẽ được thực hiện theo quyền quyết định của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm với quý vị hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt tài khoản hoặc truy cập Dịch vụ.

Khước từ trách nhiệm

MẠNG, THUỘC TÍNH, DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG MEDSCAPE ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, CÔNG KHAI HOẶC NGỤ Ý. KHÔNG GIỚI HẠN QUY ĐỊNH NÊU TRÊN, CHÚNG TÔI KHƯỚC TỪ MỌI BẢO HÀNH, NGỤ Ý, BAO GỒM BẢO HÀNH KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, SỰ THÍCH THÚ HOẶC XÂM PHẠM, VÀ MỌI BẢO HÀNH PHÁT SINH TỪ THỎA THUẬN HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM MẠNG MEDSCAPE, DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG MEDSCAPE SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA QUÝ VỊ HOẶC CÓ SẴN TRÊN CƠ SỞ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, ĐẢM BẢO, HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, HỢP THỜI, ĐẦY ĐỦ HOẶC ĐÁNG TIN CẬY CỦA BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CÓ ĐƯỢC QUA DỊCH VỤ. KHÔNG CÓ THÔNG TIN NÀO CUNG CẤP QUA DỊCH VỤ HOẶC DO CHÚNG TÔI CUNG CẤP BẰNG MIỆNG HOẶC VĂN BẢN SẼ TẠO THÀNH BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP RÕ RÀNG TẠI ĐÂY HOẶC DO QUÝ VỊ SỬ DỤNG THÔNG QUA DỊCH VỤ HOÀN TOÀN THUỘC RỦI RO CỦA CHÍNH QUÝ VỊ. QUÝ VỊ HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI CÁCH THỨC LIÊN LẠC VÀ TƯƠNG TÁC VỚI NGƯỜI DÙNG KHÁC CỦA MẠNG MEDSCAPE. QUÝ VỊ HIỂU RẰNG CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỂ SÀNG LỌC BẤT CỨ NGƯỜI DÙNG NÀO CỦA MẠNG MEDSCAPE MÀ CHÚNG TÔI XÁC MINH HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA TƯ VẤN Y TẾ VÀ KHÔNG GIỚI THIỆU HOẶC PHÊ CHUẨN MỌI SẢN PHẨM CỤ THỂ, NGƯỜI DÙNG SẢN PHẨM, PHƯƠNG PHÁP TRỊ LIỆU, THỬ NGHIỆM, BÁC SĨ, CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHỎE HOẶC ĐÁNH GIÁ NÀO.

Trách nhiệm pháp lý

TTrong mọi trường hợp, bất kỳ ai trong chúng tôi hoặc giám đốc, cán bộ, nhân viên, nhà thầu, đại lý, nhà tài trợ, bên cấp phép hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác có liên quan đến việc tạo ra, phát triển hoặc cung cấp Mạng Medscape, Dịch vụ hoặc Nội dung Medscape đều chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại ngẫu nhiên và hậu quả, thương tích cá nhân/tử vong bất đáng, bị lỗ hoặc thiệt hại do mất dữ liệu hoặc gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này, hoặc từ việc sử dụng hoặc không có khả năng truy cập hoặc sử dụng Mạng Medscape, Dịch vụ hoặc Nội dung Medscape, hoặc từ bất kỳ liên lạc hoặc tương tác nào với những người khác mà quý vị liên lạc hoặc tương tác do sử dụng Dịch vụ, cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, sai lầm cá nhân hoặc bất kỳ quy định pháp luật nào khác, và cho dù không phải chúng tôi, bên cấp phép, nhà cung cấp của chúng tôi hay bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập trong Dịch vụ đều được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Chúng tôi, bên cấp phép, nhà cung cấp hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập trong Dịch vụ không chịu trách nhiệm đối với mọi thương tích cá nhân, kể cả tử vong, do quý vị sử dụng hoặc lạm dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp qua Dịch vụ. Mọi khiếu nại phát sinh liên quan đến việc quý vị sử dụng Dịch vụ phải được đưa ra trong vòng một (1) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện làm phát sinh hành động đó. Các biện pháp khắc phục theo các Điều khoản này là độc quyền và được giới hạn ở những điều khoản được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này. Những hạn chế về thiệt hại được nêu ở trên là các yếu tố cơ bản của cơ sở mặc cả giữa chúng tôi và quý vị.

Bồi thường

Quý vị đồng ý bảo vệ, bồi thường và đảm bảo cho mỗi chúng tôi và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, bên cấp phép và nhà cung cấp tương ứng của chúng tôi, không bị tổn hại và chống lại mọi khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu, trách nhiệm pháp lý và giải quyết, bao gồm nhưng không giới hạn, chi phí pháp lý và kế toán phù hợp, hoặc bị cáo buộc do quý vị truy cập hoặc sử dụng Mạng Medscape, Dịch vụ và Nội dung Medscape hoặc vi phạm các Điều khoản này.

Thông báo và xóa bỏ các thủ tục và đại lý bản quyền

Nếu quý vị tin rằng mọi tài liệu trong Mạng Medscape vi phạm bản quyền, quý vị có thể yêu cầu xóa bỏ các tài liệu đó (hoặc truy cập vào đó) bằng cách liên hệ với đại lý bản quyền của chúng tôi (được xác định bên dưới) và cung cấp thông tin sau:

 1. Nhận dạng tác phẩm có bản quyền mà quý vị cho là bị vi phạm. Vui lòng mô tả tác phẩm và nếu có thể bao gồm một bản sao hoặc vị trí (ví dụ: URL) của phiên bản tác phẩm được ủy quyền.
 2. Nhận dạng tài liệu mà quý vị cho là vi phạm và vị trí của tài liệu đó. Vui lòng mô tả tài liệu và cung cấp cho chúng tôi URL của tác phẩm hoặc bất kỳ thông tin thích hợp nào khác cho phép chúng tôi xác định vị trí của tài liệu.
 3. Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email (nếu có) của quý vị.
 4. Một bản tuyên bố mà quý vị tin rằng việc sử dụng không được ủy quyền bởi chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp.
 5. Tuyên bố rằng thông tin quý vị đã cung cấp là chính xác và chỉ ra rằng "theo hình phạt cho tội khai man", quý vị là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền.
 6. Chữ ký hoặc chữ ký điện tử tương đương từ người giữ bản quyền hoặc đại diện được ủy quyền.


Đại lý của chúng tôi đối với các vấn đề về bản quyền liên quan đến trang web này như sau:

WebMD LLC
Người nhận: Đại lý bản quyền được chỉ định
1201 Peachtree Street, NE
400 Colony Square, Suite 2100
Atlanta, Georgia 30361
copyright@webmd.net
Or call: 866-788-3097

Bất kỳ thông báo nào của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu không tuân thủ các yêu cầu quy định ở trên sẽ không được xem là thông báo đầy đủ và không được xem là cung cấp cho chúng tôi kiến thức thực tế về các sự kiện hoặc tình huống vi phạm tài liệu hoặc hành vi đó là điều hiển nhiên. Chúng tôi có thể chấm dứt tài khoản của bất kỳ người dùng nào mà chúng tôi xác định người đó vi phạm nhiều lần.

Sửa đổi

Theo quyết định toàn quyền của chúng tôi, chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, ngừng hoặc chấm dứt bất kỳ Dịch vụ, Nội dung Medscape nào hoặc các Điều khoản này bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước. Nếu chúng tôi sửa đổi các Điều khoản này theo cách thức vật chất, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo về việc sửa đổi đó trong Mạng Medscape. Tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ sau khi chúng tôi sửa đổi các Điều khoản này là quý vị đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản được sửa đổi. Nếu quý vị không chấp nhận Điều khoản được sửa đổi, quý vị đồng ý ngừng sử dụng Mạng Medscape và Dịch vụ ngay lập tức.

Toàn bộ thỏa thuận

Trừ khi được quy định rõ ràng trong một "thông báo pháp lý" cụ thể trên trang web, các Điều khoản này (bao gồm Chính sách bảo mật Mạng Medscape) tạo nên toàn bộ thỏa thuận giữa quý vị, WebMD và Medscape đối với việc quý vị sử dụng (và sử dụng trước) Mạng Medscape và Dịch vụ liên quan và Nội dung Medscape.

Các Điều khoản này tạo thành ghi nhớ và thỏa thuận hoàn chỉnh và độc quyền giữa WebMD, Medscape và quý vị về Mạng Medscape và Dịch vụ, và các Điều khoản này thế chỗ và thay thế tất cả các ghi nhớ hoặc thỏa thuận bằng lời nói hoặc bằng văn bản giữa WebMD, Medscape và quý vị về Mạng Medscape và Dịch vụ.

Chuyển nhượng

Theo luật pháp hoặc theo cách khác, quý vị không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao các Điều khoản này khi không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Mọi nỗ lực chuyển nhượng hoặc chuyển giao các Điều khoản này khi không có sự đồng ý đó sẽ không có giá trị và hiệu lực. Chúng tôi có thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao các Điều khoản này theo quyết định của chúng tôi mà không bị hạn chế. Theo các quy định trên, các Điều khoản này sẽ ràng buộc và có hiệu lực đối với lợi ích của các bên, người kế thừa và người nhận chuyển nhượng được phép. Hơn nữa, bất kỳ ai trong chúng tôi cũng có thể thực hiện các quyền được mô tả trong các Điều khoản này.

Thông báo

Mọi thông báo hoặc thông tin liên lạc khác được phép hoặc được yêu cầu dưới đây, bao gồm thông báo và thông tin liên lạc liên quan đến những sửa đổi tài liệu quan trọng đối với các Điều khoản này, sẽ ở dạng văn bản và được cung cấp: (i) bởi chúng tôi qua email (trong từng trường hợp đến địa chỉ email có trong Thông tin đăng ký của quý vị); hoặc (ii) bằng cách đăng trên Mạng Medscape. Đối với các thông báo gửi qua e-mail, ngày nhận sẽ được xem là ngày thông báo đó được chuyển đi.

Khước từ

Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản này sẽ không cấu thành sự khước từ thực thi quyền hoặc quy định đó trong tương lai. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này, việc bất kỳ bên nào thực hiện các biện pháp khắc phục theo các Điều khoản này sẽ không ảnh hưởng đến các biện pháp khắc phục khác theo các Điều khoản này hoặc theo cách khác.

Hiệu lực sau chấm dứt

Tất cả các quy định trong các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt tài khoản Mạng Medscape của quý vị ngoại trừ giấy phép truy cập và sử dụng Dịch vụ và Nội dung Medscape.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu quý vị có thắc mắc về Dịch vụ hoặc các Điều khoản này hoặc muốn phản hồi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại contactus@aptushealth.com. Bằng cách phản hồi và đề xuất, quý vị sẽ cấp một giấy phép không độc quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang và miễn phí bản quyền cho bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào thể có trong phản hồi và đề xuất của quý vị để chúng tôi sử dụng, cải thiện Dịch vụ.

Cập nhật mới nhất: Ngày 07 tháng 05 năm 2019.