Chuyên ngành ung thư

Mở

Thêm Chuyên ngành ung thư

Bạn có thể truy cập ứng dụng này từ bất cứ đâu bằng cách mở trực tiếp trên Thanh ứng dụng

Tập hợp tất cả những thông tin thiết yếu trong ngành ung thư
Tiếp nhận tất cả các bằng chứng mới nhất có tác động đến cách bạn thực hành Ung thư học, từ các tác giả mà bạn tin tưởng nhất, thông qua một dịch vụ miễn phí. Hàng ngày, chúng tôi xuất bản các bài báo mới toàn văn, các tin tức thiết yếu từ các hội nghị quốc tế và các bản tóm tắt các bài báo trong ngày phù hợp nhất từ các tạp chí chuyên ngành ung thư tốt nhất. Univadis Ung thư học còn trao cho bạn lối tiếp cận vào các nguồn thông tin thiết yếu hỗ trợ cho việc ra quyết định, từ các hướng dẫn điều trị, các máy tính y khoa, các cơ sở dữ liệu về thuốc và hơn thế nữa, cung cấp các khuyến cáo và các tài liệu tham khảo tương tác, cập nhật giúp bạn ra các quyết định điều trị.

Trở lại bên trên